بررسی تکنیک های مختلف جهت کاهش نویز در بسته بندی ic